بازدید مدیر آستان امام زاده محمد عدبد[ع] حاج آقا حسینخانی بهمراه ریاست اداره اوقاف شهرستان اراک حاج آقا دلاوری از نحوه انجام و پیشرفت تربت خانه امام زاده شنبه دوم شعبان

بازدید ریاست اداره اوقاف اراک از تربت خانه امامزاده محمد عابد