به‌گزارش آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع)؛ دکتر آذردشتی، مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی با اعضای هیئت امنا و روابط عمومی آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) پیرامون رسانه ای شدن فعالیتهای این آستان نشستی را برگزار کردند و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ نمودند.